Algemene voorwaardenGEBRUIKSVOORWAARDEN, Algemene voorwaarden, regels

Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") voor het gebruik van diensten met toegevoegde waarde voor mobiele telefoons en het internet, aangeboden door Basebone S.L. met CIF ESB93299352 (hierna: Basebone S.L.) C/ Joaquin Loriga, 2 Bajo Buzón 252 C.P. 36203 Vigo (Pontevedra).. Basebone S.L. is ingeschreven in het Handelsregister van Malaga, Volume 4188, Page 56, Record MA-88130, ingang 1. Basebone S.L. is eigenaar van de domeinnaam Kulaville.com. Basebone S.L. is een mobiele-,web marketing- en service provider naar behoren geregistreerd in de netbeheerders en elektronische communicatie diensten, op grond van de bepalingen van wet 32/2003 van 3 november.


Beschrijving van de Service

Kulaville (aangeduid als "Kulaville", de "service"), wordt beheerd door Basebone S.L. (aangeduid als de "dienstverlener", "wij", "ons", "onze") wordt u aangeboden ("u", "uw" of "gebruiker") onder de volgende voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan of enige aanvullende voorwaarden, regels of beleid dat van toepassing kunnen zijn op bepaalde offers gemaakt in verband met de Service (collectief: , de "Voorwaarden"). Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden of eventuele waarschuwingen met betrekking tot uw gebruik van de service kan leiden tot de beëindiging van uw account, en verbeurdverklaring. Toegang tot en gebruik van de dienst zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst, die ook alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken. Basebone S.L. behoud zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden bij te werken of te wijzigen op elk gewenst moment. Al deze veranderingen dienen te worden weerspiegeld in een bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden geplaatst op Kulaville. Door verder gebruik van de dienst als gevolg van een dergelijke wijziging, wordt u geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden.
Door zich te registreren op de dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord, zonder beperkingen, gebonden te zijn aan de voorwaarden in deze gebruikersovereenkomst. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor verzoeken of opmerkingen die niet zijn geaccepteerd door de Kulaville platform en eventuele vertragingen die kunnen optreden bij het verzenden van de gevraagde diensten door welke oorzaak niet te wijten aan de dienst (met inbegrip van maar niet beperkt tot connectiviteit storingen of netwerkstoringen, fouten in de tekst van de berichten, overmatig netwerkverkeer, de prestaties van de exploitanten, de kenmerken van verschillende mobiele telefoons, computers en / of computer hardware.) Basebone S.L. raad de gebruikers aan een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden af te drukken of op te slaan, en tegelijkertijd staan ze ter beschikking van de gebruiker op Kulaville.

Herroepingsrecht

Vanaf de datum van inschrijving op onze diensten, heeft de gebruiker 14 (veertien) dagen de tijd om hun recht uit te oefenen om de overeenkomst in te trekken, zonder opgave van redenen.
De wachttijd bedraagt 14 (veertien) dagen na de datum waarop de gebruiker of een derde partij, met toestemming van de gebruiker, de eerste levering van diensten ontvangen heeft.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker Basebone S.L.  op de hoogte brengen van hun besluit om terug te trekken uit deze overeenkomst door middel van een duidelijke verklaring via:
E-mail: support@kulaville.com
Telefoon: 0

De herroepingstermijn wordt in acht worden genomen zolang als de gebruiker de kennisgeving verzendt van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn.


Gevolgen van de intrekking

Als de gebruiker zich terugtrekt uit deze overeenkomst, is Basebone S.L. verplicht om alle betalingen die Basebone S.L. heeft ontvangen van de gebruiker, onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop Basebone S.L. de gebruiker notificatie van herroeping van deze overeenkomst ontvangt.
Voor de terugbetaling zal Basebone S.L. het proces hieronder gedetailleerd volgen:
1)Van Basebone S.L. ontvangt u een e-mail waarin om bankgegevens wordt gevraagd en de vermelding van het bedrag van de vergoeding;
2) Na ontvangst van de bankgegevens, zal Basebone S.L. de overboeking van het
relevante bedrag naar de opgegeven bankrekening uitvoeren.
In geen geval zal de gebruiker eventuele kosten in rekening worden gebracht als gevolg van deze terugbetaling.
Basebone S.L. is niet verantwoordelijk voor en zal niet compenseren voor devaluatie van de valuta opgetreden tijdens de 14 dagen wachttijd.
schending van het Reglement Gedragscode. In het geval van repetitief gedrag, kan de Service Provider uw gebruik van de dienst stopzetten. De Service Provider heeft te allen tijde toegang tot alle foto's en de inhoud van alle tekst die wordt gedeeld op de Dienst. Om deze reden, en om ons recht om het reglement van genoemde gedragscode af te dwingen verdedigen, informeren wij alle gebruikers van de gevolgen van niet-naleving.


Eisen voor toegang tot de dienst

Diensten aangeboden door de dienstverlener zijn bedoeld voor en mag alleen worden aangegaan door personen boven de wettelijke leeftijd of, in voorkomend geval, geëmancipeerde minderjarige met volledige rechtsbevoegdheid te contracteren. Ongeëmancipeerde minderjarigen kunnen zich abonneren op de diensten die worden aangeboden door de serviceprovider met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zal zijn voor hun daden. Deze omstandigheden kunnen niet worden geverifieerd door de serviceprovider. De dienstverlener doet denken dat ouders ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers de verantwoordelijkheid hebben om over minderjarigen en/of andere derden te waken in het gebruik van de producten en diensten aangeboden door de dienstverlener en, in het bijzonder, het gebruik van de mobiele telefoon in het afsluiten van service contracten. Diensten mogen alleen worden aangegaan door de eigenaar van de mobiele telefoonnummer dat is gekoppeld aan de service.
De dienstverlener ontvangt voor de inschrijving op de producten en diensten door de gebruikers, hetzij via de website, Landing Page, of door het sturen van een SMS (tekst), alleen als informatie, het gsm-nummer dat wordt gebruikt om de diensten te krijgen, dus daarom kan de dienstverlener niet bepalen of controleren van, de identiteit van de gebruiker.

Te dien einde, de gebruiker geeft toestemming of vergunning voor de inschrijving op de service en garandeert de juistheid van alle informatie die als gevolg van het abonnement. De gebruiker is verplicht om de dienst goed te gebruiken en verklaart te voldoen aan de huidige geldende wetgeving, deze Algemene Voorwaarden, morele en/ of de openbare orde. De gebruiker moet voldoen aan deze normen, met bijzondere aandacht voor de rechten van de intellectuele eigendom en het afzien van het gebruik van de dienst voor illegale doeleinden, of op een zodanige wijze dat schade toebrengt of in strijd is met de rechten en belangen van de dienstverlener of andere eigenaren daarvan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enig verlies of schade, van welke aard die kunnen voortvloeien uit foutieve, illegale of ongeoorloofde van de gebruiker gebruik van de producten en diensten die worden aangeboden. Medewerkers van gsm-operatoren, sponsors en bedrijven, dochterondernemingen, reclame-en promotiebureaus, juridische instanties en verwante familieleden niet voldoen aan de eisen voor het gebruik van de dienst.


Voorbehoud van rechten

De service en de voordelen worden aangeboden naar eigen goeddunken, en we hebben het recht te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, de service geheel of gedeeltelijk voor welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Basebone S.L.  kan, onder andere, te trekken, te beperken, te wijzigen of te annuleren product. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij, voor enige wijziging of beëindiging van de dienst, in zijn geheel of gedeeltelijk.
¨Lidmaatschap registratie¨
Kulaville is een abonnementsdienst voor een kostprijs van EUR 5 week, die zal worden gefactureerd aan uw mobiele telefoon rekening. Om de service op elk moment te verlaten kunt u contact op te nemen via support@kulaville.com of bel de klantenservice op 0. Met het oog op het gebruik van de dienst, gaat u akkoord met juiste, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken waar nodig en te onderhouden en tijdig bijwerken van uw persoonlijke gegevens te houden waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als wij of een van onze dienstverleners redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of beëindigen en om alle huidige of toekomstige gebruik van de dienst (of een deel daarvan) door u te weigeren. Slechts een lid account per persoon is toegestaan??. Om producten te ontvangen, moet uw afleveradres correct en actueel zijn.


Account beveiliging

U ontvangt een wachtwoord en account toegewezen na het voltooien van het registratieproces. U stemt ermee in om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, en dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en om uw account af te sluiten aan het einde van elke sessie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voorwaarden.


Service Gedragscode

Leden zullen geen enkele materiaal (foto's, tekst of links naar inhoud) dat:

- Bevat een visuele presentatie van expliciete gewelddadige seksuele gedrag, bestialiteit, incest, verkrachting of extreem geweld, die aanzetten om schade te veroorzaken
- Leidt tot een onwettige inbreuk op de privacy
- Veroorzaakt een onaanvaardbaar gevoel van ongerustheid of angst
- Moedigt of aanzet een persoon om deel te nemen in gevaarlijke praktijken of om schadelijke stoffen te gebruiken
- Leidt tot of het bevorderen van raciale disharmonie
- Veroorzaakt ernstige of grootschalige overtreding, of,
- Ondermijnt, degradeert of vernedert.

Iedere gebruiker die handelt in strijd met deze vereisten, zal de toegang, tot delen, afbeeldingen uploaden, tekst beperkt of toegang worden ingetrokken, afhankelijk van de schending van het Reglement Gedragscode. In het geval van repetitief gedrag, kan de Service Provider uw gebruik van de dienst stopzetten. De Service Provider heeft te allen tijde toegang tot alle foto's en de inhoud van alle tekst die wordt gedeeld op de Dienst. Om deze reden, en om ons recht om het reglement van genoemde gedragscode af te dwingen verdedigen, informeren wij alle gebruikers van de gevolgen van niet-naleving.


Producten

Sommige producten zijn beperkt beschikbaar, en in sommige gevallen, producten die u selecteert worden rechtstreeks naar u verzonden door de Sponsor, die als enige verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de prestaties van de geleverde goederen. Producten worden alleen verzonden naar locaties in het continent van Europa. Levering van deze producten kunnen 20 tot 30 werkdagen. De regels van de handelaren met betrekking tot rendement en uitwisselingen van toepassing. Basebone S.L. behoud zich het recht voor om een Product aanbod te wijzigen of op elk moment te annuleren. Producten worden niet terugbetaald, uitwisselbaar, vervangbare, aflosbare, of overdraagbaar voor contant geld en andere producten onder alle omstandigheden.


Privacy en gebruik van informatie

In overeenstemming met de bepalingen van wet 15/1999 van 13 december, Data Protection (LOPD), het Koninklijk Besluit 1720/2007of 21 december, de goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RLOPD) en Wet 34/2002 van 11 juli, met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), de dienstverlener geeft de gebruiker de gegevensbeschermingsbeleid: Het gebruik van de dienst vereist niet dat de gebruiker om persoonlijke gegevens, behalve onder geregeld omstandigheden of wanneer de gebruiker bepaalde producten of diensten van de dienstverlener te bieden. In deze gevallen zal de persoonlijke gegevens die door gebruikers worden opgenomen in een bestand en eigendom is de verantwoordelijkheid van de dienstverlener om naar behoren in kennis van de algemene griffier van Data Protection van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming. De dienstverlener garandeert dat alle persoonlijke gegevens die door de gebruiker vertrouwelijk zullen worden behandeld en zullen worden gebruikt voor het doel, op de wijze en met de beperkingen en rechten verleend door Law15/1999, van bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder, het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met de volgende doelstellingen: • Dienstverlening op verzoek van de gebruiker; • Beheer, administratie, uitbreiding en verbetering van contractuele of zakelijke relatie tot stand gebracht tussen de gebruiker en de service provider, • Adresseren van klachten of claims voor producten en / of diensten • Controleren en verifiëren van de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten • Het verzenden van een overzicht van de ontwikkeling en exploitatie van de dienst of het product gevraagd of gecontracteerd door de gebruiker. • Ontwikkeling van marktonderzoek en statistiek, marketing en voorkeuren over de diensten die worden aangeboden. Ook, tenzij anders aangegeven, stemt de gebruiker toe om marketing boodschappen te aanvaarden door middel van maar niet beperkt tot e-mail en / of SMS-berichten of telemarketing in overeenstemming met de bepalingen van artikel 21.2 van de LSSI, met betrekking tot producten en / of diensten die gelijk en vergelijkbaar met, die in eerste instantie gerekruteerd, met inbegrip van, onder andere, producten en diensten met toegevoegde waarde voor mobiele telefoons, zoals muziek, video's, foto's, games, toepassingen, loterijen, promoties, wedstrijden, deelname aan tv-programma's, zal stem-en behendigheidsspellen (deze blijven zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, dat wil zeggen van de service, totdat de gebruiker zijn toestemming om dit effect annuleert.) Gebruikers met persoonlijke gegevens worden erop gewezen, met deze mededeling, dat de instantie de gegevens worden verstrekt aan de dienstverlener.
In relatie met de inhoud die onderworpen zijn aan de internationale regelgeving op de bescherming van intellectuele eigendom (IP-inhoud), zoals foto's en video's, erkent u aan ons het recht van de licentie om het niet-exclusieve, overdraagbare, gratis en wereldwijd, voor elk IP-inhoud gebruik die zal gaan door onze Kulaville platform. De effecten van voornoemde licentie loopt af zodra u het geupload IP-inhoud verwijdert of besluit om zich uit te schrijven van onze Kulaville-platform, tenzij een dergelijke inhoud gedeeld is met andere gebruikers van de Kulaville-platform, en deze hebben ze niet op hun beurt verwijderd.
Wanneer u inhoud verwijdert, zal deze onttrekking werken met dezelfde eisen voor een normale werking van het verwijderen van bestanden van het systeem via de prullenbak op een computer. Maar u erkent de mogelijkheid dat de inhoud uit, volgens de bovenstaande uitvoeringsvorm kan blijven als back-up voor een redelijke termijn.
Het feit dat u ervoor kiest om uw IP-content te publiceren op ons platform gaat u ermee akkoord dat deze open zijn voor het publiek omdat het platform eigendom is van ons, dit geld voor alle gebruikers of bronnen van een andere oorsprong, deze hebben toegang tot hun informatie, IP-content en hebben ook het recht om dergelijke informatie en inhoud te gebruiken.


Fraude
De gebruiker van de service is als enige verantwoordelijk voor frauduleus gebruik, deze kan voorkomen als diefstal of het delen van persoonlijke informatie van de login. Alle frauduleuze gebruik van de service door de gebruiker zal als consequentie hebben dat het account onmiddellijk geannuleerd wordt.


Beperking van aansprakelijkheid, schadevergoeding en vrijlating

Uw gebruik van de dienst is op eigen risico. NOCH SERVICE PROVIDER NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AFDELINGEN, FILIALEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEHOUDERS ZIJN AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR VERLIES OF LETSEL OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF EXEMPLAIRE SCHADE ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN UW toegang of gebruik, DE SERVICE EN DE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP DE SERVICE OF UIT EEN ACTIE genomen naar aanleiding van OF ALS GEVOLG VAN ENIGE INFORMATIE OP DE DIENST. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE VORDERINGEN TEGEN DE DIENSTVERLENER EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, DIVISIES, DOCHTERONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEGEVERS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICE EN DE BESCHIKBARE INFORMATIE DAAROP.
Door het gebruik van de dienst, het loslaten van de serviceprovider, dochtermaatschappijen en aangesloten maatschappijen van enige en alle aansprakelijkheid met betrekking tot de gebruik van producten, toepassingen of andere deelname aan de dienst.


Internet

De dienstverlener garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de dienst of andere diensten waarmee zij een link heeft. Ook is de dienstverlener op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van: a) Het gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de dienst of andere diensten waarmee zij een link heeft, b) een onderbreking in de werking van de dienst of de computer fouten, mislukkingen, telefoon onderbrekingen, vertragingen of blokken veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van telefoonlijnen, internet systeem of andere elektronische systemen die in de loop van de werking ervan, c) de ontoereikendheid van de dienst voor de specifieke behoeften van de gebruiker en, d) andere schade veroorzaakt door ongeoorloofde handelingen door derden buiten de controle van de dienstverlener. Om het risico van virussen op de service te beperken, maken we gebruik van virusdetectie software om alle inhoud opgenomen in de dienst te bewaken. Echter, de dienstverlener niet in voor de afwezigheid van virussen of andere elementen die door derden op de service die veranderingen kunnen produceren in de hardware of softwaresystemen van de gebruiker of elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen op hun systemen. Bijgevolg zal de dienstverlener op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of andere elementen die kunnen leiden tot veranderingen in hardware en software, elektronische documenten of bestanden van gebruikers. De dienstverlener neemt diverse veiligheidsmaatregelen om de service en content te beschermen tegen aanvallen van derden. Echter, de dienstverlener kan niet garanderen dat onbevoegde derden niet het routinematig gebruik van de dienst door de gebruiker of de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dat gebruik wordt gemaakt om toegang te krijgen. Bijgevolg zal de dienstverlener op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor schade die kan voortvloeien uit een dergelijke ongeautoriseerde toegang.


Overtreding van de Voorwaarden

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om alle beschikbare juridische middelen aan te nemen om de gevraagde verplichtingen die voortvloeien uit de schending van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gebruiker. De dienstverlener kan de diensten intrekken of schorsen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.


Vrijwaring

U gaat ermee akkoord en houd ons, ons moederbedrijf (s), dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, vertegenwoordigers, Sponsors en andere partners en werknemers, die schadeloos zijn van enig verlies, aansprakelijkheid, eis of vraag, inclusief de prijzen van redelijke advocaat, die door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie of inhoud of zoekwoorden die u plaatst op de betreffende site noch enige interferentie met de werking van de site.


Intellectuele eigendom

De dienstverlener is de enige eigenaar of houder van de nodige licenties en / of vergunningen voor de rechten van de exploitatie van de intellectuele eigendom van de dienst, de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, databases, afbeeldingen, foto's, tekeningen, afbeeldingen, spelletjes, tekst, audio, video en software), alsook handelsmerken, logo's, handelsnamen of onderscheidende tekens, software, computerprogramma's of databases die zijn of zijn geweest een deel ervan op een bepaald punt. In geen geval mogen de toegang en het gebruik van de dienst, impliceren verzaking, transmissie, licentie of overdracht van alle of een deel van deze rechten. Het is ook verboden te wijzigen, kopiëren, hergebruiken, te exploiteren, te reproduceren, publiekelijk te communiceren, tweede of volgende bekendmaking te maken, bestanden uploaden, plaatsen, verzenden, gebruiken, te verwerken of te verspreiden welke vorm van het geheel of een deel van de inhoud van de dienst wanneer deze u niet beschikt over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de dienstverlener of, in voorkomend geval, de rechthebbende. Ook, tenzij uitdrukkelijk toegestaan, is het verboden, onder de voorwaarden en onder voorbehoud van de sancties onder de huidige wetten die van toepassing zijn, de verwijdering of wijziging van de technologieën en informatie met betrekking tot het beheer van de rechten die in de werken en het onderwerp van deze transmissie en verspreiding, de invoer ter verspreiding, de openbare uitvoering, omroep- en radio-uitzendingen, mededeling aan het publiek in al zijn vormen of het ter beschikking stellen van dergelijke werken en prestaties of kopieën en transmissies die verwijderd of gewijzigd dergelijke informatie zonder toestemming. Het is verboden om links te leggen naar het web buiten de beperkingen van het gebruik.
Als u geïnteresseerd bent in de oprichting van een link, moet u eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de dienstverlener hebben. Niettegenstaande het voorgaande, is het uitdrukkelijk verboden om alle links en/ of vergelijkbare apparatuur van derden die de gebruiker leiden rechtstreeks naar inhoud en/ of diensten die worden aangeboden door de dienstverlener ("deep linking") vast te stellen.


Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje. Alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wet- en regelgeving van toepassing. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn of niet afdwingbaar is, zal deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun eigen voorwaarden alsof de ongeldige of onuitvoerbare bepaling daarin niet is opgenomen. De dienstverlener en hun filialen, vertegenwoordigers, agenten, directeuren, ambtenaren, aandeelhouders en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: (i) te late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onnauwkeurig, onvolledig of onverstaanbaar inzendingen; (ii) telefoon, elektronische-, hardware-of softwareprogramma, netwerk, internet, computer of andere storingen, defecten of problemen van welke aard dan ook menselijke of technische, (iii) mislukte, onvolledige, onleesbare of vertraagde computertransmissies; (iv ) elke aandoening die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun macht, (v) enig letsel, verlies of schade van welke aard in verband met of als gevolg van het Product, of aanvaarding, levering of het uitblijven van tijdige levering, het bezit of het gebruik van het Product, of van deelname aan de dienst, of (vi) alle afdrukken of typografische fouten in een materiaal dat verband houdt met de service. Verder is in een dergelijk geschil, zal in geen geval de gebruiker worden toegestaan ??om prijzen te verkrijgen voor, en doet hierbij afstand van alle rechten te beweren punitieve schade, incidentele of gevolgschade, inclusief advocatenkosten, andere dan de werkelijke van de gebruiker out-of-pocket kosten (dat wil zeggen kosten in verband met deelname aan de dienst), en de gebruiker verder doet afstand van alle rechten op schadevergoeding hebben vermenigvuldigd of verhoogd. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale of morele schade, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen om de dienst of enig ander gebruik bepaling van deze algemene voorwaarden.


Overeenkomst

Door deel te nemen in de dienst dienen gebruikers akkoord te los, te ontladen en te vrijwaren van de dienstverlener en hun filialen, vertegenwoordigers, agenten, directeuren, ambtenaren, aandeelhouders en werknemers van enige en alle aansprakelijkheid uit welke verwondingen, verlies of schade van welke aard die voortvloeien van of in verband met de dienst. Indien in enige van de dienstverlener mening, er sprake is van vermoedelijke of feitelijke bewijs van elektronische en niet-elektronische knoeien met een gedeelte van de dienst of indien technische problemen afbreuk doen aan de integriteit van de dienst, de dienstverlener behoudt zich het recht tot beëindiging van de service, diskwalificeren eenieder die heeft geknoeid met de service. Elke poging om doelbewust belemmeren de werking van de dienst is onrechtmatig en onder voorbehoud van juridische stappen door de dienstverlener en/ of hun agenten. Door het gebruik van de dienst, gebruikers: (1) akkoord te gaan met deze regels, (2) akkoord gaat met de dienstverlener, en hun respectievelijke moedermaatschappijen, en hun werknemers, dochterondernemingen, filialen, afdelingen, reclame en promotie, uitvoering en laat / of beoordelen agentschappen en entiteiten van enige en alle aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot materiële schade, persoonlijk letsel en/ of overlijden voortvloeiend uit deelname aan deze dienst, of de aanvaarding, het bezit , gebruik of misbruik van een Product, en claimt op basis van publiciteit rechten, laster of inbreuk op de privacy en merchandise levering, en (3) toestemming voor het gebruik van hun namen, stemmen, foto's, en gelijkenissen voor reclame en promotionele doeleinden in elk medium over de hele wereld tot in de eeuwigheid zonder extra compensatie tenzij verboden door de wet. De dienstverlener kan stoppen met de service op elk moment. De dienstverlener kan de dienst beëindigen onderhoud of besluiten om het te wijzigen op een manier dat het eerlijk en billijk acht om gebruikers als het zich bewust wordt van elke gebeurtenis die van materiële invloed zou zijn op veiligheid en rechtvaardigheid. De dienstverlener kan verbieden personen deel te nemen aan de service en diskwalificeren inzenden als ze (1) poging om de dienst wilt invoeren via een andere manier dan beschreven in dit reglement, (2) poging om de dienst te verstoren of te omzeilen van de bepalingen en voorwaarden van dit reglement op enigerlei wijze of (3) herhaaldelijk tonen een gebrek aan respect voor de dienst regels van handeling (a) op een onsportieve manier, of (b) met de bedoeling om te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig vallen van een andere gebruiker of de dienstverlener. De dienstverlener het besluit met betrekking tot de service is definitief.


Vormen van betaling

De kosten van de producten en diensten die door de dienstverlener beschreven staan in voorgaande paragrafen zal worden gefactureerd en aangerekend door de mobiele serviceprovider waarop het nummer is afgesloten. In het geval dat de gebruiker gebruik maakt van een mobiel nummer met pre-paid kaart, zullen de kosten voor de producten en diensten van de dienstverlener kan worden afgetrokken van het saldo van de gebruiker op de pre-paid kaart.